Skip to main content

Leej Niam Leej Txiv Yog Thawj Tug Cob Qhia Me Nyuam

Sib Koom Tes Kawm Ua Ke Los Txhawb Nqa Me Nyuam Yau Kev Loj Hlob

Thaum koj txiav txim siab ua ib leej niam leej txiv, koj puas paub tias koj yauv tau yog ib tug cob qhia thiab?

Tej yam yooj yim koj ua txhua hnub nrog koj tus me nyuam yeej pab nws txoj kev loj hlob. Me nyuam kev loj hlob yog yam uas hloov thaum tus me nyuam loj tuaj thiab tshwm sim kom loj zoo, paub tab thiab muaj kev sib raug zoo nrog lwm tus. Thawj tsib xyoos ntawm tus me nyuam lub neej tseem ceeb heev vim tias nws lub hlwb loj hlob ceev dua lwm lub sij hawm.

Kev kawm tshwm sim txhua hnub thaum koj muab lub sij hawm nrog koj tus me nyuam. Koj yog thawj tug cob qhia koj tus me nyuam. Yog li ntawd, koj thiaj yog ib tug ris txoj hauj lwm loj heev ntawm koj tus me nyuam kev loj tuaj, kev loj hlob thiab kev kawm. Lub sij hawm koj muab rau koj tus me nyuam yuav qhia tau tej yam tseem ceeb uas yuav pab kom nws loj, loj hlob thiab kawm txog nws lub ntiaj teb.

Cov tub ntxawg uas kawm txog me nyuam kev loj hlob hauv Milwaukee PBS thiab Milwaukee Area Technical College pom tias leej niam leej txiv tseem ceeb heev rau lawv tus me nyuam lub neej. Yog li ntawd, cov tsev kawm ntawv thiaj sib koom tes nhriav kev pab los txhawb cov tsev neeg muaj me nyuam yau.

Peb xav txog tus zoo li koj thaum peb tsim lub website no! Nws muaj ntau yam txhawb koj kom koj paub qhia koj tus me nyuam thiaj loj thiab loj hlob raws li qhov zoo rau nws.

Picture of family outdoor

Saib Yam Tseem Ceeb: Koj Tus Me Nyuam Thawj Tsib Xyoos qhia seb yuav txhawb koj tus me nyuam li cas nws thiaj yuav loj thiab loj hlob.

Mus saib milwaukeepbs.org yog xav paub txog qhov tshwj xeeb.e programa especial.

Sib Koom Tes Kawm Ua Ke Los Txhawb Nqa Me Nyuam Yau Kev Loj Hlob

Copyright © 2021 Milwaukee PBS and Milwaukee Area Technical College. All Rights Reserved.