Skip to main content

Me Nyuam Kev Loj Hlob

Child Development

Kuaj Ntsuam Xyuas Kev Loj Hlob

Ib tug me nyuam kawm, ua si, txuas lus, dhia, thiab coj li cas qhia tau txog nws kev loj hlob.  Yog nws ua tsis tau yam tseem ceeb uas yuav tsum tshwm sim ces qhia tias tej zaum yuav muaj teeb meem rau kev loj hlob.  Yog nrhiav kev pab cuam thaum ntxov yuav pab koj tus me nyuam mus tom ntej.

Yog xav paub ntaub ntxiv txog koj tus me nyuam kev loj hlob, koj coj koj tus me nyuam mus rau qhov chaw kuaj ntsuam xyuas me nyuam pub dawb los yog luv nqi.  Cov kawm thiab paub txog me nyuam mam li kuaj koj tus me nyuam tag nrho kev loj hlob nrog rau kuaj pom kev thiab hnov lus. Lawv yuav ua si nrog koj tus me nyuam thiab nug nws tej lo uas yuav pab lawv ntsuam xyuas txog lawv txoj kev xav, kev kawm, thiab kev hais lus.  Thaum lawv kuaj tas ces yuav qhia koj ntau yam tseem ceeb txog koj tus me nyuam kev loj hlob.  Yog muaj tej yam qeeb ces yuav tau kuaj dua kom ntau tshaj.

Vim tias me nyuam kawm thiab loj ceev heev thaum yug los mus txog tsib xyoos, tseem ceeb heev yog ntxov paub txog yam khiav los yog loj qeeb.  Cov tub txhawg kawm txog me nyuam yau pom zoo tias tau kuaj ntsuas me nyuam thaum 3-5 xyoos.  Yog kuaj tau thaum ntxov ces me nyuam thiab tsev neeg tau txais kev pab ua ntej nws mus kawm ntawv kindergarten.  Yog muaj dabtsi txhawj xeeb, cov kws kho mob yuav muab kev pab thiab txhawb rau koj tsev neeg.

Tej Yam Pab Koj:
Daim ntawv qhia txog “Kev Txhim Kho thiab Kev Ntsuam Xyuas”
Chaw Kuaj Ntsuam Xyuas

 

Sib Koom Tes Kawm Ua Ke Los Txhawb Nqa Me Nyuam Yau Kev Loj Hlob


Copyright © 2021 Milwaukee PBS and Milwaukee Area Technical College. All Rights Reserved.