Skip to main content
Leej Niam Leej Txiv Yog Thawj Tug Cob Qhia Me Nyuam

Kev Pab

Yuav kom koj paub txog kev pab ntxiv peb nrhiav tau cov websites zoo rau cov niam txiv thiab cov tu me nyuam hauv Wisconsin.

Cov Chaw Zov Me Nyuam Zoo Tshaj

Nrhiav Cov Chaw Zov Me Nyuam Zoo Tshaj Hauv Wisconsin
Kev Pab Xaiv Lub Chaw Zov Me Nyuam Zoo Tshaj
Ua Li Cas Milwaukee Thiaj Txais Me Nyuam Zov

Pab Koj Tus Me Nyuam Mos Liab Lub Hlwb Kom Loj Hlob

 

Tej Yam Ua Txhua Hnub Kom Pab Lub Hlwb Loj Hlob Zoo
Los Peb Tham Txog Lej
Kev Txhawb Koj Tus Me Nyuam Yau Txhua Hnub
Npaj Mus Kawm Ntawv Pib Thaum Yug Los
Daim Ntawv Qhia Txog Me Nyuam Mos Liab Lub Hlwb
Kev Pab Me Nyuam Mos Liab Lub Hlwb Kom Loj Hlob
Kev Pab Lub Hlwb Kom Loj Hlob Thaum Yug Los Mus Txog Peb Xyoos
Cov Lus Nug Heev Txog Lub Hlwb Kev Loj Hlob

Kev Noj Qab Haus Huv Thiab Kev Dhia Ua SI

Cov Tshwm Sim Uas Tseem Ceeb Rau Kev Loj Hlob Ntawm Me Nyuam Los Ntawm Koos Haum Tiv Thaiv Kab Mob los yog Centers for Disease Control (CDC)
Cov Tshwm Sim Uas Tseem Ceeb Rau Me Nyuam Kev Noj Qab Nyob Zoo thiab Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev
Kev Txhab Tshuaj Thaum Me Nyuam Yau
Badger Care Insurance Kuaj Kev Noj Qab Nyob Zoo
Chaw Pub Dawb Los Yog Luv Nqi Rau Kuaj Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Milwaukee
Chaw Pub Dawb Los Yog Luv Nqi Rau Kuaj Kaus Hniav Hauv Milwaukee
Chaw Rau Cov Puas Hlwb Hauv Wisconsin
Kev Pab Rau Cov Neeg Noj Tshuaj
Kev Siv Yeeb Dej Caw thiab Kev Pab Kom Tseg Tau
Wisconsin Kev Pab Cuam Rau Poj Niam Kom Noj Qab Nyob Zoo
Kev Pab Rau Me Nyuam Hlwb Khiav Qeeb los yog Tsis Taus
Kev Noj Haus thiab Kev Pab Zaub Mov Hauv Wisconsin
Kev Noj Haus, Kev Dhia Ua Si, thiab Kev Rog
Kev Pab Cuam Rau Cov Neeg Tshawg Kev Noj Qab Nyob Zoo
Kev Nyab Xeeb Rau Me Nyuam Mos Liab Pw

Hais Lus thiab Sib Txuas Lus

Yam Tseem Ceeb Rau Koj Tus Me Nyuam Kev Hais Lus Thiab Sib Txuas Lus Nrog Lwm Tus
Yuav Tham Nrog Koj Tus Me Nyuam Li Cas
Me Nyuam Cov Ntawv Nyeem (raws hnub nyoog)
Qhov Tseem Ceeb Ntawm Kev Ua Si

Kev Sib Raug Zoo thiab Kev Xav

 

Yam Tseem Ceeb Rau Koj Tus Me Nyuam Txoj Kev Sib Raug Zoo thiab Kev Xav
Kev Tu Me Nyuam Yau Kom Muaj Kev Sib Raug Zoo
Pab Kom Koj Tus Me Nyuam Paub Txhawj Xeeb
Tsim Kev Saib Taus Yus Tus Kheej Thaum Yau
Tsim Kev Sib Raug Zoo-Kev Xav (raws hnub nyoog)

Coj Cwj Pwm Nyuaj

To Taub Thaum Me Nyuam Npau Taws
Tswv Yim Qhia Txog Kev Tswj Cov Coj Tus Cwj Pwm Nyuaj

Txheeb Xyuas Kev Loj Hlob

Kawm Txog Kev Loj Hlob
Kev Cuam Tshuam Thaum Ntxov Hauv Wisconsin

Lwm Yam Kev Pab

Wisconsin Lub Chaws Rau Me Nyuam thiab Tsev Neeg
Wisconsin Lub Chaws Noj Qab Haus Huv
Khoom Noj Khoom Haus
Kawm Thaum Ntxov: Kev Pab Rau Tsev Neeg
Kev Nyab Xeeb Rau Me Nyuam Mos Liab Pw
Poj Niam, Me Nyuam Mos Liab, thiab Me Nyuam (Tshev Mis los yog WIC) Zaub Mov thiab Kev Pab Khoom Noj Khoom Haus
Kev Pab Cuam Thaum Ntxov Rau Me Nyuam Yau thiab Me Nyuam Tsis Taus Los Hlwb Khiav Qeeb
Healthychidren.org (Me Nyuam Noj Qab Nyob Zoo-Los Ntawm American Lub Chaw Kawm Txog Me Nyuam Yau

Koj yuav nrhiav tau kev pab ntau ntxiv yog koj nug cov neeg ua hauj lwm hauv library, hauv chaw kws kho mob ua huaj lwm, tsoom fwv ntawm koj nyob thiab koj niam koj txiv los yog tej laus hauv zej zog.