Skip to main content

Me Nyuam Kev Loj Hlob

Child Development

Kev Txhawj Xeeb Txog Kev Loj Hlob

Muaj tseeb tiag tias ib co me nyuam loj hlob qeeb dua ib co.  Txawm li cas los koj yog thawj tug cob qhia koj tus me nyuam thiab koj paub nws zoo tshaj.  Kev tshawb fawb qhia tias yog paub thaum ntxov hais tias ib tug me nyuam hlwb khiav qeeb ces yuav tseem ceeb heev yog muaj kev cuam tshuam los pab kho yam khiav qeeb. Yog li ntawd thaum koj muaj kev txhawj xeeb txog koj tus me nyuam ces nrog nws tus kws kho mob tham.  Los mus rau cov chaw kuaj mob dawb ze ntawm koj.

Cov no qhia kom koj paub nrog koj tus me nyuam tus kws kho mob tham: Yuav Tham Nrog Koj Tus Me Nyuam Tus Kws Kho Mob Li Cas

Tej Yam Pab Koj:
Paub Yam Yuav Tshwm Sim: Pab Thaum Ntxov
Wisconsin Me Nyuam Thaum Yug Tau Mus Txog Peb Xyoos
Wisconsin Department of Public Instruction Kev Kawm Rau Me Nyuam Yau Hlwb Khiav Qeeb

 

 

Sib Koom Tes Kawm Ua Ke Los Txhawb Nqa Me Nyuam Yau Kev Loj Hlob


Copyright © 2021 Milwaukee PBS and Milwaukee Area Technical College. All Rights Reserved.